نشريه علمی تخصصی تحقيقات حشره شناسی (دانشگاه آزاد اسلامی اراک)       Iranian Journal of Entomological Research

English

صفحه اصلی

درباره فصلنامه

هيات تحریریه

شیوه تدوین مقاله

ارسال مقاله

داوری مقالات

اشتراک نشریه

وضعیت مقالات

آرشیو نشریه

ارتباط با ما


 

 

راهنمای تدوين مقالات


1- اصول کلی

1-1- مقاله در نشريه ديگری به چاپ نرسيده يا همزمان برای ساير نشريات ارسال نگرديده باشد.

1-2-  از به كار بردن كلمات خارجي كه معادل‌هاي دقيق و رسايي در زبان فارسي دارند خودداري شود و جهت بيان اصطلاحات انگليسي از معادل فارسي استفاده گردد و سپس اصطلاح انگليسي مربوطه به­صورت پاورقی در پايين صفحه آورده شود.

1-3-  مقالات در یک طرف کاغذ A4 به صورت یک ستونی با فاصله بین خطوط 1 و حاشیه 3 سانتیمتر در تمام جهات با استفاده از نرم افزار مايكروسافت ورد 2003 مطابق جدول ذیل تهيه و همراه با لوح فشرده به دفتر مجله ارسال و یا به آدرس پست الکترونیک  jerentomology.ir یا entomologyiau-arak.ac.ir فرستاده شوند.

 

فارسی

چکیده انگلیسی

عنوان مقاله

B-Lotus16 (Bold)

عنوان مقاله

Times New Roman 14 (Bold)

نام نویسندگان

B-Lotus11 (Bold & Italic)

نام نویسندگان

Times New Roman 12 (Bold/Italic)

نشانی نویسندگان

B-Lotus9

نشانی نویسندگان

Times New Roman 8

چکیده و متن اصلی مقاله

B-Lotus12

متن چکیده

Times New Roman 11 (Regular)

عناوین بخش­های اصلی مقاله

B-Lotus14 (Bold)

Key words

Times New Roman 10 (Bold)

زیر عنوان­ها

B-Lotus12 (Bold)

 

 

 

2- ساختار مقاله

2-1- صفحه اول (صفحه عنوان) شامل موارد زیر می باشد:

- عنوان كامل مقاله (واضح، بيان كننده محتوای مقاله و حداكثر 80 حرف )برای صرفه­جویی در فضا بهتر است به­جای نام علمی از نام متداول موجود استفاده شود. اگر موجودی نام متداول نداشت می­توان از نام علمی استفاده کرد(.

- نام و نام خانوادگی و درجه علمی نويسنده (نويسندگان)

-نشانی دقیق کلیه نویسندگان (محل کار، کد پستی، تلفن یا دورنگار و پست الکترونیک)

- نام ، نام خانوادگي و آدرس نويسندگان به زبان انگلیسی

یادآوری: صفحه اول تنها صفحه اي است كه براي داوران ارسال نمي گردد.

2-2- صفحه دوم: شـامـل عنوان كامل مقاله و چكيـده فارسي (با حـداكثر350 واژه، به تفكيك حاوي: مـقدمه، روش‌ها، يافته‌ها و نتيجه گيري و واژگان كليدي3 تا 5 كلمه) مي شود. از نوشتن نام و آدرس نويسندگان در اين صفحه و صفحات بعد اجتناب شود. از به کار بردن پارامترهای آماری برای نشان دادن اختلاف­های بین میانگین­ها خودداری شود. در صورتی که در عنوان از نام متداول استفاده شده است، در چکیده باید نام علمی جانور ذکر شود.

2-3- صفحه سوم: شامل عنوان كامل مقاله و چكيده مقاله به زبان انگليسي (با حـداكثر 300 واژه) و  KeyWords مي شود. چكيده انگليسي كاملا منطبق با چكيده فارسي باشد.

2-4- صفحه چهارم به بعد:  شامل مقدمه، مواد و روش‌ها، يافته‌ها، بحث، سپاسگزاري و منابع مي باشد. اين 4 بخش اصلي مقاله نبايد به زير بخشها تقسيم شوند

مقدمه:  شرحي بر موضوع مورد بررسي شامل اهميت، پيشينه مختصر، فرضيه و هدف تحقيق است.

مواد و روشها: :شامل مواد و وسايل به كار رفته، شيوه اجرای پژوهش و روش تجزيه و تحليل داده ها مي باشد (بدون عنوان بندي). اطلاعات ارائه شده در اين بخش بايد به گونه اي باشد كه تكرار آزمايشات براي خواننده را امكان پذير نمايد.

اگر مواردی از این مواد و یا روش­ها از منابع دیگری اقتباس شده باشند فقط به ذکر کلیات و منبع اکتفا شود. مقدمه طولانی برای خواننده خسته­کننده است و در حقیقت محتوای مقدمه باید طوری نگارش شود که اطلاعات جدید را به خواننده ارایه دهد. بنابراین از ذکر منابعی که قدیمی بوده و ضرورتی ندارند خودداری شود.

نتايج: در اين بخش تمامي يافته هاي كمي و كيفي با استفاده از جداول و تصاویر ارائه مي گردد. جداول و تصاویر همراه با عنوان در صفحات جداگانه تنظیم و به ترتیب آورده شدن در متن مقاله شماره‌گذاري شوند و در متن مقاله به شماره‌ها اشاره گردد.مندرجات موجود در جداول و تصاویر به زبان فارسي تهيه گردد. عرض جدول ها و تصویرها به گونه اي تنظيم شود كه قابل چاپ در يك ستون (8 سانتيمتر) و يا دو ستون (17 سانتيمتر) باشد. جداول با استفاده از امكان Table در نرم افزار word طراحي شوند و هر جدول بايد داراي عنوان و زيرنويس كامل باشد. در زيرنويس جداول و تصاویر همه اختصارهاي غير استاندارد توضيح داده شوند. فرمت تصاویرJPEG یا TIFF بوده و باید به نحوي تهيه گردند كه از نظر فني چاپ آنها با كيفيت مطلوب در مجله مقدور باشد.

بحث: شامل تحليل و تفسير يافته ها و مقايسه با ساير تحقيقات و نتيجه گيري كلي است.

سپاسگزاری: در این قسمت منابع حمايت مالي كه منجر به انجام تحقيق و تهيه مقاله گرديده و هر گونه كمك تكنيكي و يا نظري افراد آورده شده و مورد تقدیر قرار می گیرد.

منابع:

توصیه می­شود نویسندگان محترم به منابع مهم و قابل دسترس در رابطه با موضوع استناد کنند. تمام منابع چه در متن و چه در پایان مقاله به­صورت انگلیسی آورده شود.

در داخل متن:

منابع متن مقاله:

منابع در متن به­صورت انگلیسی و کامل در آخر جمله یا جمله­ها آورده شوند.

بر اساس مطالعات کری و همکاران ............ (Carey et al., 2003).

بر اساس مطالعات امامی و همكاران.............(Emami et al., 2003)

از به کار بردن منبع متن به صورت ذیل خود داری شود:

Emami et al., (2003)  یا (Emami et al., 2003) نشان دادند که...

فهرست منابع:

منابع فارسی و انگلیسی انتهای مقاله به انگلیسی و به ترتیب حروف الفبا تنظیم شوند.

نگارش فهرست منابع به صورت Hanging 1cm انجام شود و اسامي نويسندگان و سال به صورت Bold و بقیه ساده تايپ گردند.  مثال­هایی در رابطه با نحوه تنظیم منابع که شامل مجلات، کتاب، کتاب­های تألیفی و تدوینی، نرم­افزارها، مقالات ارایه شده در    کنفرانس­های علمی و منابع اینترنتی مورد استفاده می­باشد، در ذیل ذکر گردیده اند:

مجلات:

         - Campbell, A., Frazer, B. D., Gilbert, N., Gutierrez, A. P. and Mackauer, M. 1974. Temperature requirements of some aphids and their parasites. Journal of Applied Ecology, 11: 431-438.

         - Smith, H. S. 1941. Status of biological control of scale insects. California Citrus Growers, 26: 315-343.

         - Smith, R. H. and Shaw, M. R. 1980. Haplodiploid sex ratios and mutation rate. Nature, 287: 728-729.

 

- اگر از یک نویسنده چند منبع وجود داشته باشد، ترتیب آن­ها برحسب تاریخ از قدیم به جدید خواهد بود. ابتدا باید مقالات انفرادی نویسنده و بعد مقالات مشترک ذکر شوند. اگر از یک نویسنده بیش از یک مقاله در یک سال معین به چاپ رسیده باشد باید پس از ذکر سال از حروف a,b,c… استفاده گردد.

- در مورد منابعی که نویسنده آن­ها نا­مشخص است از کلمه Anonymous به جای اسم نویسنده استفاده شود.

 - نام مجلات به­صورت کامل به­کار روند.

مقالات در حال چاپ

Smith, M. A. 2002. Title. Journal Name, (in press).

كتاب هاي تاليف شده

- Carey, J. R. 1993. Applied Demography for Biologists with Special Emphasis on Insects. Oxford University Press, New York, USA. 253pp.

کتاب تدوین­شده:

- Gilkeson, L. A. 1994. Greenhouse cucumber, melon aphid, pp: 321-345. In: Howard, J. A. and Garland, M. S. (eds.), Disease and Pests of Vegetable Crops in Canada. Chapman and Hall, London, UK.

نرم افزارها:

           - MINITAB. 2000. MINITAB User's Guide, version 13.1. MINITAB Ltd., UK.

           - SAS Institute. 2001. PROC user's manual, version 6.01 SAS Institute, Cary, NC.

 

مقاله موجود در يك كتاب يا يك فصل كتاب در مورد كتب تدوين شده

Carey, J. 2001. Article or chapter title, pp: 000–000. In: Smith, M. A. and Taylor, A. (eds.), Book title. Publisher, City, Country.

Carey, J. 2001. Article or chapter title, pp: 000–000. In: Smith, M. A. (ed.), Book title. Publisher, City, Country.

خلاصه مقاله كنگره ها و يا proceedings

Smith, M. A. and White, A. S. 2001. Article or abstract title, pp: 000–000. In: Proceedings name, date, place.

پايان نامه كارشناسي ارشد و يا رساله دكتري:

Smith, M. A. 2001. Thesis or dissertation title. M.S. thesis or Ph.D. dissertation, University name, City.

نرم افزارهاي رايانه اي:

SAS Institute. 2001. PROC user's manual, version 6th ed. SAS Institute, Cary, NC.

منابع اينترنتي:

Reisen, W. 2001. Title. Available in: http://www........

لازم به ذکر است نويسندگان مقالات مسئول نوشته‌ها و مدافع مطالب چاپ شده از مقاله خود در مجله خواهند بود و استفاده از مندرجات مجله با ذكر كامل مأخذ آزاد است.

  متن کامل راهنمای نگارش مقاله

 


به روز رسانی: 20 تير 1389

 

 

 
 
 

كليه حقوق اين سايت متعلق به فصلنامه تحقيقات حشره شناسی می‌باشد.

© 2009-2011,  JER. All Right Reserved.