نشريه علمی تخصصی تحقيقات حشره شناسی (دانشگاه آزاد اسلامی اراک)       Iranian Journal of Entomological Research

English

صفحه اصلی

درباره فصلنامه

هيات تحریریه

شیوه تدوین مقاله

ارسال مقاله

داوری مقالات

اشتراک نشریه

وضعیت مقالات

آرشیو نشریه

ارتباط با ما 

اعضای هيات تحريريه فصلنامه (به ترتیب حروف الفبا)


1- دکتر ابراهیم ابراهیمی (دانشيار)، عضو هيات علمی موسسه تحقيقات گياهپزشکی کشور، تهران، ايران
2- دکتر مسعود اربابی (استاد)، عضو هيات علمی موسسه تحقيقات گياهپزشکی کشور، تهران، ايران
3- دکتر سيدحسين حجت (استاد)، عضو هيات علمی دانشگاه شهيد چمران اهواز، اهواز، ايران

4-

دکتر غلامرضا رسولیان (استاد)، عضو هيات علمی دانشگاه تهران، کرج، ايران

5- دکتر محمدرضا رضاپناه (استاديار)، عضو هيات علمی موسسه تحقيقات گياهپزشکی کشور، تهران، ايران
6- دکترابراهیم سلیمان نژادیان (دانشيار)، عضو هيات علمی دانشگاه شهيد چمران اهواز، اهواز، ايران
7-

دکتر علی اصغر طالبی (دانشيار)، عضو هيات علمی دانشگاه تربيـت مدرس، تهران، ايران

8- دکتر حسین فرازمند (دانشيار)، عضو هيات علمی موسسه تحقيقات گياهپزشکی کشور، تهران، ايران
9- دکتر رضا وفایی شوشتری (استاديار)، عضو هيات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک، اراک، ايران

به روز رسانی: 28 اسفند 1392

 

 

 
 
 

كليه حقوق اين سايت متعلق به فصلنامه تحقيقات حشره شناسی می‌باشد.

© 2009-2011, JER. All Right Reserved.