نشريه علمی تخصصی تحقيقات حشره شناسی (دانشگاه آزاد اسلامی اراک)       Iranian Journal of Entomological Research

English

صفحه اصلی

درباره فصلنامه

هيات تحریریه

شیوه تدوین مقاله

ارسال مقاله

داوری مقالات

اشتراک نشریه

وضعیت مقالات

آرشیو نشریه

ارتباط با ما 

وضعيت مقالات ارسالی


کد مقاله

تاريخ دريافت مقاله تاريخ تصويب نهايی وضعيت فعلی مقاله
1400 00/00/92
1399 00/00/92
1398 00/00/92
1397 00/00/92
1396 00/00/92
1395 00/00/92
1394 00/00/92
1393 00/00/92
1392 00/00/92
1391 00/00/92
1390 00/00/92
1389 00/00/92
1388 00/00/92
1387 00/00/92
1386 00/00/92
1385 00/00/92
1384 00/00/92
1383 00/00/92
1382 00/00/92
1381 00/00/92
1380 00/00/92
1379 00/00/92
1378 00/00/92
1377 00/00/92
1376 00/00/92
1375 00/00/92
1374 00/00/92
1373 00/00/92
1372 00/07/92
1371 00/07/92
1370 00/07/92
1369 00/07/92
1368 24/06/92 بررسي مقدماتي
1367 23/06/92 بررسي مقدماتي
1366 02/06/92 ارسال به داوران
1365 15/05/92 ارسال به داوران
1364 15/05/92 ارسال به داوران
1363 09/05/92 ارسال به داوران
1362 31/04/92 ارسال به نويسنده
1361 31/04/92 ارسال به داوران
1360 24/04/92 ارسال به داوران
1359 10/04/92 ارسال به داوران
1358 10/04/92 ارسال به داوران
1357 22/03/92 ارسال به داوران
1356 12/03/92 ارسال به داوران
1355 10/03/92 ارسال به داوران
1354 08/03/92 انصراف نویسنده
1353 02/03/92 ارسال به داوران
1352 31/02/92 ارسال به نويسنده
1351 25/02/92 ارسال به داوران
1350 17/02/92 ارسال به داوران
1349 16/02/92 ارسال به داوران
1348 08/02/92 ارسال به نويسنده
1347 26/01/92 ارسال به داوران
1346 21/01/92 ارسال به داوران
1345 19/01/92 انصراف نویسنده
1344 19/01/92 ارسال به داوران
1343 19/01/92 ارسال به داوران
1342 19/01/92 ارسال به داوران
1341 21/12/91 ارسال به داوران
1340 16/12/91 عدم پذیرش
1339 16/12/91 ارسال به داوران
1338 07/12/91 ارسال به داوران
1337 25/11/91 ارسال به داوران
1336 25/11/91 داوری نهایی (مقابله کننده)
1335 25/11/91 ارسال به نويسنده
1334 17/11/91 ارسال به داوران
1333 08/11/91 پذیرش
1332 08/11/91 ارسال به داوران
1331 04/11/91 ارسال به داوران
1330 01/11/91 ارسال به داوران
1329 24/10/91 پذیرش
1328 24/10/91 داوری نهایی (مقابله کننده)
1327 17/10/91 پذیرش
1326 13/10/91 ارسال به داوران
1325 13/10/91 ارسال به داوران
1324 07/10/91 ارسال به داوران
1323 07/10/91 ارسال به داوران
1322 07/10/91 عدم پذیرش
1321 07/10/91 عدم پذیرش
1320 26/09/91 عدم پذیرش
1319 21/09/91 عدم پذیرش
1318 19/09/91 عدم پذیرش
1317 19/09/91 انصراف نویسنده
1316 19/09/91 پذیرش
1315 09/09/91 ارسال به نويسنده
1314 29/08/91 ارسال به نويسنده
1313 24/08/91 عدم پذیرش
1312 22/08/91 ارسال به داوران
1311 15/08/91 پذیرش
1310 14/08/91 عدم پذیرش
1309 09/08/91 چاپ-جلد شماره 16
1308 07/08/91 ارسال به نويسنده
1307 30/07/91 ارسال به نويسنده
1306 29/07/91 داوری نهایی (مقابله کننده)
1305 23/07/91 عدم پذیرش
1304 23/07/91 ارسال به نويسنده
1303 12/07/91 عدم پذیرش
1302 12/07/91 پذیرش
1301 10/07/91 پذیرش

به روز رسانی: 1 آبان 1392

 

 

 
 
 

كليه حقوق اين سايت متعلق به فصلنامه تحقيقات حشره شناسی می‌باشد.

© 2009-2013, JER. All Right Reserved.