نشريه علمی تخصصی تحقيقات حشره شناسی (دانشگاه آزاد اسلامی اراک)       Iranian Journal of Entomological Research

English

صفحه اصلی

درباره فصلنامه

هيات تحریریه

شیوه تدوین مقاله

ارسال مقاله

داوری مقالات

اشتراک نشریه

وضعیت مقالات

آرشیو نشریه

ارتباط با ما 

وضعيت مقالات ارسالی


کد مقاله

تاريخ دريافت مقاله تاريخ تصويب نهايی وضعيت فعلی مقاله
1300 05/07/91 پذیرش
1299 30/06/91 پذیرش
1298 13/06/91 پذیرش
1297 12/06/91 ارسال به داوران
1296 12/06/91 ارسال به نويسنده
1295 10/06/91 عدم پذیرش
1294 10/06/91 ارسال به داوران
1293 25/05/91 ارسال به داوران
1292 20/05/91 ارسال به نويسنده
1291 15/05/91 ارسال به داوران
1290 10/05/91 ارسال به نويسنده
1289 05/05/91 ارسال به داوران
1288 05/05/91 عدم پذیرش
1287 05/05/91 پذیرش
1286 28/04/91 پذیرش
1285 19/04/91 ارسال به نويسنده
1284 19/04/91 پذیرش
1283 13/04/91 پذیرش
1282 12/04/91 عدم پذیرش
1281 12/04/91 پذیرش
1280 10/04/91 انصراف نویسنده
1279 10/04/91 پذیرش
1278 10/04/91 ارسال به نويسنده
1277 30/03/91 عدم پذیرش
1276 21/03/91 ارسال به داوران
1275 21/03/91 ارسال به نويسنده
1274 17/03/91 پذیرش
1273 17/03/91 عدم پذیرش
1272 17/03/91 عدم پذیرش
1271 17/03/91 داوری نهایی (مقابله کننده)
1270 11/03/91 چاپ-جلد شماره 16
1269 08/03/91 ارسال به نويسنده
1268 08/03/91 بررسي مقدماتي
1267 28/02/91 ارسال به نويسنده
1266 28/02/91 ارسال به داوران
1265 25/02/91 پذیرش
1264 24/02/91 ارسال به داوران
1263 20/02/91 ارسال به نويسنده
1262 19/02/91 عدم پذیرش
1261 19/02/91 عدم پذیرش
1260 19/02/91 عدم پذیرش
1259 14/02/91 پذیرش
1258 12/02/91 عدم پذیرش
1257 12/02/91 ارسال به نويسنده
1256 11/02/91 پذیرش
1255 05/02/91 پذیرش
1254 21/01/91 --- عدم پذیرش
1253 21/01/91 عدم پذیرش
1252 17/01/91 انصراف نویسنده
1251 17/01/91 عدم پذیرش
1250 17/01/91 پذیرش
1249 17/01/91 پذیرش
1248 25/12/90 پذیرش
1247 20/12/90 پذیرش
1246 16/12/90 پذیرش
1245 16/12/90 داوری نهایی (مقابله کننده)
1244 16/12/90 پذیرش
1243 15/10/90 پذیرش
1242 06/12/90 پذیرش
1241 06/12/90 پذیرش
1240 06/12/90 پذیرش
1239 06/12/90 چاپ-جلد شماره 16
1238 06/12/90 پذیرش
1237 27/11/90 چاپ-جلد شماره 13
1236 20/11/90 چاپ-جلد شماره 14
1235 13/11/90 پذیرش
1234 13/11/90 ارسال به نويسنده
1233 13/11/90 ارسال به نويسنده
1232 07/11/90 ارسال به نويسنده
1231 07/11/90 --- عدم پذیرش
1230 07/11/90 ارسال به نويسنده
1229 07/11/90 پذیرش
1228 07/11/90 ارسال به نويسنده
1227 07/11/90 پذیرش
1226 06/11/90 چاپ-جلد شماره 15
1225 06/11/90 ارسال به نويسنده
1224 06/11/90 چاپ-جلد شماره 17
1223 06/11/90 --- عدم پذیرش
1222 06/11/90 چاپ-جلد شماره 17
1221 06/11/90 --- عدم پذیرش
1220 03/11/90 پذیرش
1219 28/11/90 پذیرش
1218 01/11/90 چاپ-جلد شماره 14
1217 01/11/90 ارسال به نويسنده
1216 01/11/90 انصراف نویسنده
1215 15/10/90 عدم پذیرش
1214 15/10/90 داوری نهایی (مقابله کننده)
1213 14/10/90 چاپ-جلد شماره 17
1212 14/10/90 ارسال به نويسنده
1211 14/10/90 چاپ-جلد شماره 13
1210 14/10/90 ارسال به نويسنده
1209 14/10/90 ارسال به نويسنده
1208 03/10/90 چاپ-جلد شماره 12
1207 27/09/90 انصراف نویسنده
1206 27/09/90 عدم پذیرش
1205 27/09/90 چاپ-جلد شماره 13
1204 19/09/90 چاپ-جلد شماره 15
1203 17/09/90 پذیرش
1202 13/09/90 چاپ-جلد شماره 17
1201 06/09/90 چاپ-جلد شماره 17

به روز رسانی: 1 آبان 1392

 

 

 
 
 

كليه حقوق اين سايت متعلق به فصلنامه تحقيقات حشره شناسی می‌باشد.

© 2009-2012, JER. All Right Reserved.